06/25/2018 print design

Bien Hoa Sugar's 2016 Annual Report

client

Bien Hoa Sugar JSC

team


Designer: Tuan la, Son Max, Van Anh
Account Executive: Trang Tran

RIO phát triển hình ảnh xuyên suốt cho cuốn báo cáo thường niên 2016 của công ty Đường Biên Hòa dựa trên biểu tượng của hạt đường - sản phẩm chính của công ty thông qua chủ đề "Kết tinh nội lực - Vững bước vươn xa".

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design